هر روز!
هر روز!

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد سازمان بین المللی

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد 
 سازمان بین المللی

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد
سازمان بین المللی استاندارد که به اختصار ایزو خوانده می شود، بزرگترین سازمان بین المللی است که امر تدوین و انتشار استانداردهای بین المللی را به عهده دارد.


ساز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید