هر روز!
هر روز!

آموزش الگوی پیراهن کیمونو جلو بسته : آموزش طرزکشیدن الگوی

آموزش الگوی پیراهن کیمونو جلو بسته 
 : آموزش طرزکشیدن الگوی

آموزش الگوی پیراهن کیمونو جلو بسته
: آموزش طرزکشیدن الگوی پیراهن کیمونو جلو بسته
آموزش الگوی پیراهن کیمونو جلو بسته : آموزش الگوی پیراهن کیمونو جلو بسته
: آموزش الگوی پیراهن کیمونو جلو بسته
به گزارش : آموزش الگوی پیراهن کیمونو جلو بسته
تی مدل : برای رسم الگوی کیمونو ابتدا بالاتنه جلو را کشیده و بعد از توق یقه به اندازه سرشانه تا مچ یک خط راست کشیده و از نقطه B هفت الی 9 سانتی متر و نقطه C را به A وصل کرده و از نقطه C به اندازه ی 12 الی 15 سانتی متر پائین آمده و نقطه C بدست می آید و C را به گودی حلق آستین وصل و بعد از C به صورت هلال تا پایین الگو رسم می کنیم و بعد از نقطه ی C دو سانتی متر داخل شده و آن را به C وصل کرده و برای لباس کیمونو که لباسی آزاد است نیازی به گرفتن پنس نیست .
اندازه ی مچ بین 24 الی 30 سانتی متر است.
یقه : برای کشیدن الگوی یقه هفت 1C M از خط سرشانه باز کرده و به اندازه ی اندازه گیری از گودی گردن شخص پایین آمده و مانند تصویر الگو برای کشیدن الگوی یقه هفت باید روی الگو لقی ها ی ریز را گرفت 3 الی 2 سانت تا لباس حالت خوبی به خود بگیرد .
نکته : در این الگو کیمونو جلو بسته است اگر خواستیم جلو باز باشد 2 سانتی متر برای جا دکمه از گودی گردن جلو به الگوی اولیه اضافه کرده و برش می زنیم.
اختصاصی : تی مدل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید