هر روز!
هر روز!

آموزش حرکت سلام ژاپنی : حرکت سلام ژاپنی شیوه اجرا

آموزش حرکت سلام ژاپنی 
 : حرکت سلام ژاپنی
 شیوه اجرا

آموزش حرکت سلام ژاپنی
: حرکت سلام ژاپنی شیوه اجرا
آموزش حرکت سلام ژاپنی : آموزش حرکت سلام ژاپنی
: آموزش حرکت سلام ژاپنی
به گزارش : ۱- راست بایستید و یک هالتر را روی شانه ها بگذارید ۲- ستون مهره ها و زانوها را صاف نگه داشته (زانو ها می توانند کمی خمیده باشند) از کمر به جلو خم شده تا بالا تنه موازی با سطح زمین قرار گیرد ۳- بالاتنه را به عقب برگردانید تا به حالت ایستاده درآیید
عضلات درگیر در حرکت حرکت سلام ژاپنی عضلات اصلی : راست کننده ستون مهره ها عضلات کمکی: پشتی بزرگ ,سرینی, پشت ران

سلام صبح بخیر تمرین ترکیبی بسیار مفیدی برای عضلات پشت پا، پشت پایینی و باسن به عنوان عضله دوم است. هالتر را بر روی شانه قرار دهید، نه روی گردن. صاف بایستید و به روبرو نگاه کنید، به آرامی به جلو خم شوید و به روبرو نگاه کنید. تا موازات کف زمین خم شوید و بلافاصله به آرامی به موقعیت شروع برگردید. تکرارهای مورد نظر را انجام دهید. تذکر: پشت خود را صاف نگه دارید، فرم صحیح حرکت بسیار مهم است.
نکات آناتومیکی نوع گرفتن : دست ها را در حالی که چرخش داخلی دارند کمی بیش از عرض شانه باز کنید برای اطمینان و ایمنی بیشتر میله هالتر را کاملا روی شانه قرار دهید مسیر حرکت : برای کمک به اجرای حرکت زانو ها کمی خم می شوند دامنه حرکتی : بالاتنه در قوسی حدود نود درجه به بالا و پایین حرکت کند ستون مهره ها کاملا راست و کشیده و سر بالا باشد نگذارید بالاتنه زیر وزنه خم شود در طی این حرکت عضلات راست کننده ستون مهره ها برای صاف و ثابت نگه داشتن کمر و عضلات باسن و پشت ران برای باز کردن مفصل ران در تلاش اند
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید