هر روز!
هر روز!

آموزش دوخت لبه تزئینی آموزش دوخت لبه تزئینی

آموزش دوخت لبه تزئینی 
 آموزش دوخت لبه تزئینی

آموزش دوخت لبه تزئینی
 
آموزش دوخت لبه تزئینی : آموزش دوخت لبه تزئینی
: آموزش دوخت لبه تزئینی
۲- هر پلیسه را به اندازه ۱.۵ اینچ ببرید.
به گزارش : ۳- لبه های کناری را مثلثی تا کنید.
۴-بالای مثلث ها را با دوخت گلدوزی کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید