هر روز!
هر روز!

آموزش قلب تزئینی با روزنامه آموزش قلب تزئینی با روزنامه

آموزش قلب تزئینی با روزنامه 
 آموزش قلب تزئینی با روزنامه

آموزش قلب تزئینی با روزنامه
آموزش قلب تزئینی با روزنامه
این قلب های خوشگل را با روزنامه بسازید و برای تزئین خانه تان از آن ها استفاده کنید.

سیم گلسازی ،
 

و مقداری روزنامه لوله شده آماده کنید!

سیم ها را از داخل لوله های روزنامه ای رد کنید.
 

لوله های روزنامه ای را دور قلب سیمی بپیچید.
 

بپیچید!

لازم نیست هیچ نظمی را رعایت کنید.

همه سیم را روزنامه پیچی کنید.در هر مرحله ای می توانید روزنامه ها را رنگ بزنید.
 
منبع : aftab92.mihanblog.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید