مطالب جالب!
مطالب جالب!

آنقدر بغض دارم که دارم خفه میشوم مخصوصا وقتی که

آنقدر بغض دارم که دارم خفه میشوم 
 مخصوصا وقتی که

آنقدر بغض دارم که دارم خفه میشوم
مخصوصا وقتی که میخوای نفهمه….
هی  قورتش میدی …. هی …..
اما آخرم چیکه چیکه اشکات گونه هاتو خیس میکنه
اون موقع ست که یهو تلفنو قطع میکنی …..
بعدش میگی خودش قطع شد …..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید