مکان یار
مکان یار

آکادمی تندرستی و هنرهای رزمی همبستگی ملل آدرس: ایران - تهران

آکادمی تندرستی و هنرهای رزمی همبستگی ملل آدرس: ایران - تهران

آکادمی تندرستی و هنرهای رزمی همبستگی ملل
آدرس: ایران - تهران - تهران خیابان دماوند، ایستگاه بوعلی، روبروی بیمارستان بوعلی، فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، سالن رزمی و توپی

آموزش کشتی کچ ، گراپلینگ و سایر هنرهای رزمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید