هر روز!
هر روز!

آیا تخته نرد و ورق بازی هنوز جزء بازیهای قمار شمرده

آیا تخته نرد و ورق بازی هنوز جزء بازیهای قمار شمرده

آیا تخته نرد و ورق بازی هنوز جزء بازیهای قمار شمرده می شوند؟
آیا تخته نرد و ورق بازی هنوز جزء بازیهای قمار شمرده می شوند؟ : آیا تخته نرد و ورق بازی هنوز جزء بازیهای قمار شمرده می شوند؟
: آیا تخته نرد و ورق بازی هنوز جزء بازیهای قمار شمرده می شوند؟
: به گزارش : تخته نرد، شطرنج و ورق در گذشته حکم آلات قمار را داشتند، اما امروزه با تحول شرایط احکام شرعی برخی از آنها تغییر یافته است.
برای آگاهی از حرام یا جایز بودن اینگونه بازی‌ها در زمان فعلی استفتائاتی از مراجع عظام تقلید را با هم می‌خوانیم:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید