هر روز!
هر روز!

آیا توالت می تواند بیمارتان کند؟ توالت محل بسیار خوبی

آیا توالت می تواند بیمارتان کند؟ 
 توالت محل بسیار خوبی

آیا توالت می تواند بیمارتان کند؟
توالت محل بسیار خوبی برای جمع شدن میکروب هاست و اگر به خوبی تمیز نگه داشته نشود،

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید