هر روز!
هر روز!

آیا سرنوشت ما از قبل نوشته شده یا سرنوشت راخودمان میسازیم؟

آیا سرنوشت ما از قبل نوشته شده یا سرنوشت راخودمان میسازیم؟

آیا سرنوشت ما از قبل نوشته شده یا سرنوشت راخودمان میسازیم؟
آیا سرنوشت ما از قبل نوشته شده یا سرنوشت راخودمان میسازیم؟ : آیا سرنوشت ما از قبل نوشته شده یا سرنوشت راخودمان میسازیم؟ : برخی افراد معتقد هستند که سرنوشت انسان از قبل تعیین شده است و ما نقشی در آن نداریم.
: آیا سرنوشت ما از قبل نوشته شده یا سرنوشت راخودمان میسازیم؟
به گزارش : سرنوشت و تقدیر یکی از موضوعاتی است که همواره انسان ها در مورد آن بحث می کنند.در این باره باید گفت سرنوشت را خودمان می سازیم اما عواملی تکوینی هم موثرند. ولی ما به اندازه تکلیفی که در همین غالب داریم، اگر خوب انجامش بدهیم حق و پاداش خود را می گیریم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید