هر روز!
هر روز!

ابنیه تاریخی استان تهران ارگ تهران در زمان

ابنیه تاریخی استان تهران 
 
 
 ارگ تهران در زمان

ابنیه تاریخی استان تهران


ارگ تهران در زمان ناصرالدین شاه ، شامل محوطه ای بود که امروزه محدوده بین ضلع جنوبی میدان امام خمینی و قسمتی از خیابان امام خمینی ، بخشی از خیابان پانزده خرداد تا چهارراه گلوبندک ، خیابان ناصرخسرو و خیابان خیام از گلوبندک تا خیابان امام خمینی را در بر می گیرد.

در ارگ سلطنتی تهران بخش های متعددی وجود داشت که اکنون بسیاری از آنها تخریب یا از حالت اولیه خود خارج شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید