مطالب جالب!
مطالب جالب!

ابو نصر علی بن احمد بن منصور اسدی طوسی

ابو نصر علی بن احمد بن منصور اسدی طوسی
آثار :     1  ازكتاب «الابنیه عن حقایق الادویه» منصور هروی نسخه‌ای در دست است كه به خط اسدی است .       2  قصاید مناظره       ویژگی اثر : چهار مناظره است تحت عنوان «مناظره آسمان و زمین», «مغ و مسلمان », «نیزه و كمان», «شب و روز». این نوع ادبی از ابتكارات وی محسوب شده است. 3  گرشاسب نامه       ویژگی اثر : شامل چهارهزار بیت به تقلید شاهنامه بین سالهای 456تا 458 ق به فرمان امیر ابودلف, پادشاه نخجوان و وزیر او سروده شده است.كتاب حاضر به وزن و شیوه شاهنامه فردوسی سروده شده است و دارای نه هزار بیت است و موضوع این كتاب ، داستان پهلوانی است به نام گرشاسب كه به حسب روایات داستانسرایان، عموی نریمان، نیای رستم بوده و در هند و سایر ممالك رزمها كرده و نام خود را به پهلوانی و گردنكشی مشهود ساخته است. 4  لغت فرس       ویژگی اثر : را كه قدیمیترین فرهنگ موجود زبان فارسی است و برای اردشیر دیلمسپار نجمی شاعر تألیف كرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید