مطالب جالب!
مطالب جالب!

اثرات لبخند درمان درد:لبخند زدن راهی برای کاهش اندوه ودرد

اثرات لبخند 
 درمان درد:لبخند زدن راهی برای کاهش اندوه ودرد

اثرات لبخند
درمان درد:لبخند زدن راهی برای کاهش اندوه ودرد است.توانایی فکر کردن :لبخند زدن، علاوه بر ایجاد احساس راحتی، توجه و توانایی فکر کردن را افزایش می دهد. نتیجه آزمایش این فرضیه نشان می دهد داوطلبانی که لبخند می زنند در کارهایی که نیاز به کل نگری و دقت بیشتری دارد موفق تر از دیگران هستند.جذب دیگران:محققان دریافتند، برقرار کردن ارتباط چشمی با دیگران تا ۲۰درصد و لبخند زدن تا ۶۰درصد باعث جذب شدن فرد مقابل می شود.طول عمر:افرادی که عادت به لبخند زدن دارند، عمر طولانی تری می کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید