مطالب جالب!
مطالب جالب!

اجازه هست که عشقتو،توکوچه هادادبزنم؟ اجازه هست که هرنفس ترانه

اجازه هست که عشقتو،توکوچه هادادبزنم؟ 
 اجازه هست که هرنفس ترانه

اجازه هست که عشقتو،توکوچه هادادبزنم؟
اجازه هست که هرنفس ترانه بارونت کنم؟
ماه وستاره روبازم فدای چشمونت کنم؟
اجازه هست که خنده هات قلبموازجابکنه؟
بهت بگم عاشقتم،دوست دارم یه عالمه
اجازه هست نگاهتو،توخاطرم قاب بکنم؟
چشمی که بدخواهمونه،به خاطرت خواب بکنم؟
اجازه فریادبزنم:توقلبمی تابه ابد؟
بدون اگه رسوابشم به خاطرت خوبه،نه بد!
اجازه هست دریاباشم،کویرروپیمونه کنم؟
توصدف دلم بشی،من تودلت خونه کنم؟
اجازه هست….؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید