هر روز!
هر روز!

ادبیات بامزه دختران امروزی! ادبیات بامزه دختران امروزی! خوشگل

ادبیات بامزه دختران امروزی! ادبیات بامزه دختران امروزی! 
 خوشگل

ادبیات بامزه دختران امروزی!
ادبیات بامزه دختران امروزی!
خوشگل = خوجل
خوبی = خوفی
جیگرتو بخورم = جیگلتو بخولم عشق منی = عجق منی قربونت برم = قلبونت بلم چطوری؟ = تطولی؟ چی کار می کنی = چیکال می کنی سلام = شلام دختر= دخمل پسر = پسمل عزیزم = عجیجم جون = جونزززززز بی تربیت: بی تبلیت بی ادب: بی عوض (این یکی درک ربطش کمی مشلکه واقعاً) دوست ندارم: اصنم نِی خوام نمیدونم= نیدونم(بعضی ها این روزا خیلی زیاد میگن!!) دوست = دوکس (این کلمه رو نمیدونم از کجا درآوردن)
در پایان به ابراز عشق یک دختر ایرانی با یک پسر توجه کنید:
شلام قلبونت بلم چطولی ؟جیگلتو بخولم پسمل من نیدونی چقدر دوکست دالم
 
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید