هر روز!
هر روز!

ادب کردن کودک دیگران: صحیح یا غلط ادب کردن کودک

ادب کردن کودک دیگران: صحیح یا غلط 
 ادب کردن کودک

ادب کردن کودک دیگران: صحیح یا غلط
ادب کردن کودک دیگران: صحیح یا غلط : ادب کردن کودک دیگران: صحیح یا غلط
: ادب کردن کودک دیگران: صحیح یا غلط
: بحث زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد که اجازه داریم بچه‌های دیگران را ادب کنیم یا خیر. البته آنطور که به نظر می‌رسد هم پاسخ آن ساده نیست.
به گزارش : مجله روانشناسی : عواملی که در این موضوع دخیل هستند شامل رویکردهای مختلف والدین می‌شود:
فرزندداری
آنچه رفتار قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول برای کودک به‌حساب می‌آید
روش‌های قابل‌قبول هدایت رفتار
اینکه کودک تنها تحت مسئولیت والدین خود است یا واقعاً برای بزرگ کردن آن بچه به کمک یک محله نیاز هست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید