مطالب جالب!
مطالب جالب!

ارتباط با خواهران و برادران فرزندان از یکدیگر بیشتر تأثیر

ارتباط با خواهران و برادران 
 فرزندان از یکدیگر بیشتر تأثیر

ارتباط با خواهران و برادران
فرزندان از یکدیگر بیشتر تأثیر می پذیرند تا والدین. آنها با یکدیگر کار می کنند بیشتر وقت خود را با یکدیگر می گذرانند و علاقه ای که میان آنهاست نه از روی تزویر و تظاهر بلکه از روی دوستی است. معمولاً فرزند اول نقش رهبری را بر عهده می گیرد و نقش الگو را برای فرزندان دیگر ایفا می نمایند.   در اغلب اوقات تأثیر نقش پسران بر روی دختران بیش از دختران روی پسران است توجه داشته اید. به طور مثال پسری پس از چند دختر متولد می شود و معمولاً از ارزش خاصی برخوردار می شود   و بالعکس پسری که خواهر کمی بزرگتر از خود دارد نسبت به هم سن و سالانش پرخاشگری کمتری از خود نشان می دهد و رفتاری متأثر از رفتار دختران دارد. هنگامی که بین خواهران و برادران تفاوت سن زیاد باشد تأثیر کمتری روی یکدیگر دارند. هر چه اختلاف سن میان فرزندان کمتر باشد خلق و خوی عاطفی و … تأثیر چشم گیرتری دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید