هر روز!
هر روز!

ارتباط بین ضربان قلب،ورزش و سن : ارتباط بین ضربان

ارتباط بین ضربان قلب،ورزش و سن : ارتباط بین ضربان

ارتباط بین ضربان قلب،ورزش و سن
: ارتباط بین ضربان قلب،ورزش و سن
: ارتباط بین ضربان قلب،ورزش و سن
: ضربان قلب و سن، دو پارامتر ضروری برای سنجش پاسخ قلب شما به ورزش هستند. منظور از ضربان قلب، تعداد دفعاتی است که قلب شما در یک دقیقه می زند. برای تخمین حداکثر ضربان قلب، معادله ای بر حسب سن وجود دارد که عبارت است از ۲۲۰ منهای سن شما. حاصل این معادله هم، برای تعیین تعداد ضربان قلب شما در یک سطح تمرینی با شدتی معین استفاده می شود، که درصدی از حدکثر ضربان قلب شما خواهد بود.
به گزارش : حداکثر ضربان قلب و سن
حداکثر ضربان قلب، توسط عواملی در داخل سیستم های الکتریکی قلب شم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید