هر روز!
هر روز!

از امام زمان, حدیث, حدیث از امام زمان, حدیث های امامان,

از امام زمان, حدیث, حدیث از امام زمان, حدیث های امامان,

از امام زمان, حدیث, حدیث از امام زمان, حدیث های امامان, دانلود حدیث, چهل حدیث از امام زمان
: از امام زمان, حدیث, حدیث از امام زمان, حدیث های امامان, دانلود حدیث, چهل حدیث از امام زمان
به گزارش : ابوسعید مى گوید پیغمبر فرمود:
تملاء الارض ظلماً و جوراً فیقوم رجل من عترتى فیملاءها قسطاً و عدلاً یملک سبعاً او تسعاً .
زمین پر از ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قیام کند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت یا نه سال سلطنت نماید.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید