هر روز!
هر روز!

استبدادی که به محمدرضا پهلوی رسید استبداد از قدیم الایام

استبدادی که به محمدرضا پهلوی رسید 
 استبداد از قدیم الایام

استبدادی که به محمدرضا پهلوی رسید
استبداد از قدیم الایام جزو بارزترین مشخصات و ویژگیهای جامعه ایران بوده است. در واقع ریشه استبداد به تاریخ 2500 سال شاهنشاهی برمی‏گردد و به تعبیری، ایران از این نظر، رکورددار تحمل و تداوم استبداد در جهان بوده است.

با وجود این که در طول تاریخ ایران، سلطنت به طور مکرر دست به دست می‏شده، اما اساس آن هیچگاه عوض نمی‏شده است.

دوره مورد نظر ما (57ـ 1342) هم از این امر مستثنی نیست، با مروری گذرا به تحولات سیاسی اجتماعی این دوره، بخوبی استبداد و دیکتاتوری را لمس می‏کنیم.ماهیت سیاسی و شکل حکومتی رژیم شاه، به گونه‏ای بود که علی رغم تغییر و تحولات اقتصادی و اجت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید