هر روز!
هر روز!

اصطلاح حرف مفت نزن اصطلاح حرف مفت نزن : اصطلاح

اصطلاح حرف مفت نزن اصطلاح حرف مفت نزن : اصطلاح

اصطلاح حرف مفت نزن
اصطلاح حرف مفت نزن : اصطلاح حرف مفت نزن
: اصطلاح حرف مفت نزن
: اصطلاح حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست!
به گزارش : در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگرافخانه تاسیس شد اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگرافخانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشسته اند.
دستور داد به مدت یکماه مردم بیایند مجانی هرچه میخواهند تلگراف بزنند و چون مفت شد همه هجوم آوردند.
بعد از مدتی دیدند پیامهایشان به مقصد میرسد و هجوم مردم روز به روز زیادتر شد در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند! سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود, دستور داد سر در تلگراف خانه تابلویی بزنند بدین مضمون: – بفرموده ی شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع! ……. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار ماند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید