مطالب جالب!
مطالب جالب!

افتتاح اولین بزرگراه دو طبقه ایران ارتفاع طبقه دوم این

افتتاح اولین بزرگراه دو طبقه ایران 
 ارتفاع طبقه دوم این

افتتاح اولین بزرگراه دو طبقه ایران
ارتفاع طبقه دوم این بزرگراه شش متر و طول آن پنج کیلومتر است.
بزرگراه دو طبقه امام خمینی اصفهان نقش موثری در تسهیل رفت و آمد خودروها و شهروندان اصفهانی خواهد داشت.
در ادامه این بزرگراه ، تقاطع هم سطح شهیدان امینی با هزینه 5/2 میلیارد تومان اعتبار در هشت ماه ساخته شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید