هر روز!
هر روز!

افت تحصیلی چیست؟ افت تحصیلی چیست؟ : افت تحصیلی چیست؟

افت تحصیلی چیست؟ افت تحصیلی چیست؟ : افت تحصیلی چیست؟

افت تحصیلی چیست؟
افت تحصیلی چیست؟ : افت تحصیلی چیست؟
: افت تحصیلی چیست؟
: به نام یگانه عالم
به گزارش : افت تحصیلی به کم شدن میانگین 2/5 تا 3/5 نمره در دو ترم متوالی می گویند و کم شدن نمره در یک درس و یا دروس افت افت تحصیلی محسوب نمی شود ولی افت تحصیلی در بچه ها به عنوان یک زنگ خطر محسوب می شود که باید فورآ بررسی گردد. 
قابل ذکر است که باید تغزیه، محیط خانه، خواب، امنیت در مورد کودک مورد توجه قرار گیرد. در هنگام مواجهه با این تغییر باید صبوری، عفت کلام را رعایت کنید و هرگز کودک را تحقیر نکنید زیرا این عمل باعث استرس در کودک می شود و موجب بدتر شدن افت تحصیلی او می گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر از اولیای مدرسه کمک بگیرید و برای مشاوره و درمان از یک روانشناس کمک بخواهید.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید