هر روز!
هر روز!

افزار فلزی و هنر چاقوسازی (صنایع دستی زنجان) : افزار

افزار فلزی و هنر چاقوسازی (صنایع دستی زنجان) 
 : افزار

افزار فلزی و هنر چاقوسازی (صنایع دستی زنجان)
: افزار فلزی و هنر چاقوسازی (صنایع دستی زنجان)
: افزار فلزی و هنر چاقوسازی (صنایع دستی زنجان)
چاقو سازی یکی از صنایع دستی زنجان به شمار می رود
به گزارش : افزار فلزی از صنایع دستی زنجان
ساخت افزار جنگ ، شکار و… با استفاده از فولاد نرم و کربن که به وسیله چکش فرم گرفته شده باشند. مثل سپر، شمشیر، چاقو، قندشکن و … با دسته هایی از چوب، استخوان، شاخ حیوانات، عاج، ملیله و همچنین تزئین آنها، از جمله صنایع دستی این استان می باشد.
از آنجائیکه ایرانیان در بین جهانیان از جنگاوران بی باک و جهانگشایان چیره دست شناخته شده اند ناگزیر باید از ابزارهای جنگی خوبی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید