مسیر سبز
مسیر سبز

افزایش 100 درصدی هزینه صدور گذرنامه هفت صبح: هزینه صدور

افزایش 100 درصدی هزینه صدور گذرنامه 
 هفت صبح: هزینه صدور

افزایش 100 درصدی هزینه صدور گذرنامه
هفت صبح: هزینه صدور و تعویض گذرنامه یک میلیون و 260 هزار ریال، صدور شناسنامه 238 هزار ریال و تعویض شناسنامه 238 هزار ریال تعیین و ابلاغ شد.

بر این اساس، نرخ تعرفه صدور و تصدیق اوراق و اسناد مروبط به اشخاص و خدمات کنسولی شامل؛ صدور شناسنامه 238 هزار ریال، تعویض شناسنامه، 238 هزار ریال، نخستین شناسنامه المثنی، 490 هزار ریال، دومین شناسنامه المثنی، 980 هزار ریال، تغییر نام و نام خانوادگی، 490 هزار ریال، حل اختلاف سند سجلی، 308 هزار ریال، الصاق عکس 140 هزار ریال تعیین می شود.

همچنین در بخش نرخ تعرفه در مورد تابعیت اشخاص در اداره تابعیت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه؛ اظهارنامه بقاء بر تابعیت پدر 50 هزار ریال، سند بقاء بر تابعیت پدر 150 هزار ریال، درخواست نامه اختیار تابعیت زوج 200 هزار ریال، اظهاریه تحصیل تابعیت 500 هزار ریال تعیین شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید