هر روز!
هر روز!

الهیات آزادی‌بخش الهیات آزادی‌بخش از نظریات الهیاتی مسیحیت است.

الهیات آزادی‌بخش الهیات آزادی‌بخش از نظریات الهیاتی مسیحیت است.

الهیات آزادی‌بخش
الهیات آزادی‌بخش از نظریات الهیاتی مسیحیت است.
از جدیدترین نظریات الهیاتی مسیحیت است که خاستگاه اولیهٔ آن بنا به شرایط اجتماعی . سیاسی خاص، آمریکای لاتین بوده است. پس از آن، رواج روز افزونی در آفریقا و آسیای جنوب شرقی پیدا کرده است. این نهضت الهیاتی که بر حضور دین در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تاکید دارد؛ مهمترین ریشه‌های نمی و بدبختی جوامع فقیر منطقه آمریکای لاتین را حکومت‌های خودکامه و نظامی وابسته به ابرقدرت‌های بزرگ می‌داند و وظیفه کلیسا را حمایت از محرومان و مقابله با ظالمان می‌داند، تا بدین صورت همگان به رهایی و ملکوت آسمان برسند. این الهیات، طبق نظرات رایج مسیحی، بر مظالم دیکتاتورها سرپوش نمی‌گذارد؛ فقر را جزء مقدرات الهی نمی‌داند و بر ضرورت فقرزدایی و استقلال از طریق مبارزه و آموزش پافشاری می‌کند و راه رهایی همگان و رسیدن به ملکوت آسمان را "تلازم عدالت و معنویت" می‌داند. برقراری عدالت اجتماعی و تاکید بر حضور اجتماعی دین در عرصه اجتماعی و سیاسی مهمترین ویژگی‌های این الهیات هستند که نظر بسیاری ار محققان را به تحقیق و پژوهش در این خصوص جلب کرده است. از سویی، کشورهای استعمارگر منطقه، خصوصاً آمریکا و اسپانیا، با تلاش‌های فراوان در صدد تضعیف و انحراف این نهضت الهیاتی بر آمده‌اند؛ تا این جبهه ضد استعماری و استبدادی را در هم بشکنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید