هر روز!
هر روز!

الهی دستم بگیر     الهی! اگر

الهی دستم بگیر 
 
   
   
 الهی! اگر

الهی دستم بگیر

 
 
الهی! اگر طاعت بسی ندارم در هر جهان جز تو کسی ندارم.الهی! تو دوستان را به دشمنانت می‌نمایی،درویشان را غم و اندوه دهی، بیمار کنی و خود بیمارستان کنی، درمانده کنی و خود درمان کنی، از خاک آدم کنی و با وی چندان احسان کنی، مجلسش روضه رضوان کنی،
الهی! از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز تو پناهم نیست.
الهی! دس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید