هر روز!
هر روز!

امور را به خدا بسپار امور را به خدا بسپار

امور را به خدا بسپار امور را به خدا بسپار

امور را به خدا بسپار
امور را به خدا بسپار : امور را به خدا بسپار
: امور را به خدا بسپار


در این دنیای گذارا دنیایی که چیزها می آیند و می روند , هیچ چیز باقی نمی ماند .پس آیا چیزی ارزش نگران شدن دارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید