هر روز!
هر روز!

اندر حکایت . 18+ (طنز) اندر حکایت . 18+ (طنز)

اندر حکایت . 18+ (طنز) اندر حکایت . 18+ (طنز)

اندر حکایت ... 18+ (طنز)
اندر حکایت ... 18+ (طنز)
دانایی را پرسیدند:
چیست محبوب ترین عدد در اینترنت ؟
فرمود: 18+
چرا که وقتی خلایق آن را بینند،
بی اختیار عنان از کف دهند
و چشم ها را گشاد گردانند
و آب از دهانشان چکه نماید
و دست هایشان همی لرزد
و در صورتی که لازم باشد از مرزها گذر کنند
و در آخر نیز یا دست از پا درازتر باشند
و یا احساس دست از پا درازتری نمایند
و من همچنان در عجبم از راز این عدد!!!

مشاهده همه ی 1 نظر