مرکز ترجمه فامارت
خوشحالخوشحال
مرکز ترجمه فامارت
 لینک
500x396_1505512256570227.jpeg

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.


ژان ژاک روسو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید