مسیر سبز
مسیر سبز

انصراف تعداد قابل توجهی از متقاضيان يارانه خبرگزاری مهر:

انصراف تعداد قابل توجهی از متقاضيان يارانه
خبرگزاری مهر:  معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد با اعلام انصراف بسیاری از افراد نیازمند دریافت یارانه گفت: انصراف از دریافت یارانه این امکان را برای دولت فراهم می کند که بتواند منابع حاصل از ان را در مسیر توسعه و رشد کشور مورد استفاده قرار دهد.

احمد صادقي گلمكاني با اعلام اینکه برخی افراد ﺑﺎ اﻧﺼﺮاف از درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اجراي قانون را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ در خصوص اجراي مرحله دوم هدفمندي ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ گفت: ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد نيازمند به درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از درﯾﺎﻓﺖ آن اﻧﺼﺮاف داده اﻧﺪ.

ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ اظهارداشت: ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، راﻫﯽ ﺟﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ. وي افزود: اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﺻﺎدﻗﯽ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و افزود: ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺮدم و ارﺑﺎب رﺟﻮع از ﻣﺴﺎئل اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ادارات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ آﺳﺎﯾﺶ، امنيت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.

وی با اشاره ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮي ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب تاکید کرد: اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید