هر روز!
هر روز!

انقدر بدم میاد.(طنز)-2 انقدر بدم میاد.(طنز)

انقدر بدم میاد.(طنز)-2 
 انقدر بدم میاد.(طنز)

انقدر بدم میاد...(طنز)-2
 
انقدر بدم میاد...(طنز)
 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 

 طنز انقدر بدم میاد
 
منبع:delgarm.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید