هر روز!
هر روز!

انقدر بدم میاد.(طنز)-3 انقدر بدم میاد.(طنز) طنز انقدر بدم

انقدر بدم میاد.(طنز)-3 
 انقدر بدم میاد.(طنز) 
 طنز انقدر بدم

انقدر بدم میاد...(طنز)-3
انقدر بدم میاد...(طنز)
طنز انقدر بدم میاد
 

طنز انقدر بدم میاد
 

طنز انقدر بدم میاد
 

طنز انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد
 

طنز انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد
 

طنز انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد
 

طنز انقدر بدم میاد

طنز انقدر بدم میاد
منبع:delgarm.com

مشاهده همه ی 1 نظر