هر روز!
هر روز!

انواع انقباض : «انواع انقباض » سه مدل وجود

انواع انقباض
: «انواع انقباض »
سه مدل وجود دارد :
۱-    انقباظهای ایزومتریک با انقباضهای هم طول  در این انقباض عضله منقبض می وشد اما طول آن تغییرنمی کند .
۲-    انقباظهای ایزوتونیک یا هم طنش  عضله وقتی که منقبض می شود لولش تغییر می کند این دو انقباض خود به دو بخش تقسیم می شود :

کانستریک یعنی عضله منقبض می شود طولش کوتاه می شود و برعکس این اکستریک می شود یعنی بلند می شود
۳-    انقباظهای ایزوکنتیک یا انقباظهای هم جنبش
در این انقباض در تمام زوایای مفصل فشار یکسان به عضله وارد می شود .
این روش قدرت را زیاد می کند ولی سرعت حجم عضلانی را کم نمی کند .ایزوکینک می گویند .
در چه زمانی از ورزشهای هوازی انجام داد ؟
بعد از بیدار شدن و قبل از مصرف کالری به مدت ۲۰ و ۳۰ دقیقه و شدت تمرینات اگر شدت و تعداد ضربان قلب ورزشکار کمتر از ۱۲۰ ضربه در دقیقه باشد بازدهی کار این ورزشکار پایین می باشد .اگر کمتر از ۱۴۰/۱۲۰ باشد کارکرد کم است اگر بیشتر باشد ضرر دارد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید