هر روز!
هر روز!

انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند

انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند

انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند
انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند
1- حرکت اسکوات
انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند
۲- پارو زدن در حالت خمیده

٣- حرکت پرس سینه با کش بدنسازی

۴- ضربه قطری با تبر

۵- کشش ماهیچه سه سر با کش بدنسازی

 
۶- جهش کردن با کش بدنسازی

۷- کشش جانبی عضله کتف با کش بدنسازی

۸- کشش عضله دو سر بازو با کش بدنسازی

۹- کشش عضله همسترینگ با کش بدنسازی

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید