هر روز!
هر روز!

اگرمی خواهی دل یه پسررابه دست بیاری اگرمی خواهی دل

اگرمی خواهی دل یه پسررابه دست بیاری اگرمی خواهی دل

اگرمی خواهی دل یه پسررابه دست بیاری
اگرمی خواهی دل یه پسررابه دست بیاری
اگر هدف از آشنایی و به دست آوردن دل پسر، ازدواج و تشکیل خانواده است، شما ویژگی‌ها، صفات، اخلاق و رفتار یک دختر متین و شخصیت‌مدار، با تقوا و مرتبط با خدا را داشته باش، خداوند زمینه ازدواج شما را با پسری همانند خودت فراهم می‌سازد، در این صورت هم متانت و وقار شما حفظ می‌شود وهم از فریب پسرهای هوسباز و چرب زبان در امان خواهی بود.

 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید