مطالب جالب!
مطالب جالب!

اگر این نکات را بدانید حتما کمربند ایمنی را می بندید

اگر این نکات را بدانید حتما کمربند ایمنی را می بندید

اگر این نکات را بدانید حتما کمربند ایمنی را می بندید !!
وقتی اتومبیلی با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت به مانعی برخورد می‌کند: در 2 صدم ثانیه: سپر در هم می‌شکند. اتومبیل فشاری برابر سی برابر وزن خود را تحمل می‌کند. در 4 صدم ثانیه: راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری برابر 2 تن به جلو پرتاب می‌شوند. در 5 صدم ثانیه: بدن راننده با همان نیروی 2 تنی با فرمان اتومبیل برخورد می‌کند. در 7 صدم ثانیه: سرنشین جلوئی به داشبورد می‌خورد. در 9 صدم ثانیه: سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد می‌کند. در یک دهم ثانیه: سرنشینان عقب نیز به سرنشینان جلو می‌پیوندند! یادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانیه اول باقی مانده…. کمربند ایمنی را ببندید چه در جلو نشسته‌اید و چه در عقب ماشین، چه در مسافت‌های کوتاه درون شهری، و چه در مسافرت‌های بلند جاده‌ای. وظیفه انسانی حكم می‌كند به دوستانتان نیز اطلاع رسانی كنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید