هر روز!
هر روز!

اگر فرزند دوقلو دارید حتما بخوانید : اگر فرزند دوقلو

اگر فرزند دوقلو دارید حتما بخوانید : اگر فرزند دوقلو

اگر فرزند دوقلو دارید حتما بخوانید
: اگر فرزند دوقلو دارید حتما بخوانید
درحالی که باید پذیرفت به دنیا آمدن دوقلوها لذتی مضاعف را نصیب والدینشان می کنند اما این تنها یک روی سکه است. درواقع از همان روزی که مشخص می شود قرار است دوقلو یا چندقلو به دنیا بیاید، زن و مرد احساس وظیفه بیشتری کرده به طوریکه حتی برای کسب درآمد بیشتر به اضافه کاری و تلاش مضاعف فکر می کنند. به طور کلی انجام برنامه ریزی مناسب برای مدیریت فرآیند تربیت نوزادان دو یا چند قلو بااهمیت تر از زمانی است که تک نوزاد به دنیا می آید.
به گزارش : می توانید دوقلوها را در یک زمان از شیر خود تغذیه کنید
احتمال بروز مشکلات تنفسی در دوقلوها وجود دارد
امکان انتقال بیماری بین دوقلوها وجود دارد
دوقلوها شبیه هم هستند اما تفاوت های خاص خود را هم دارند
همراهی با دوقلوها به تدریج آسان تر می شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید