هر روز!
هر روز!

اگه بتونی اینو درست کنی خیلی باهوشی اگه بتونی اینو

اگه بتونی اینو درست کنی خیلی باهوشی 
 اگه بتونی اینو

اگه بتونی اینو درست کنی خیلی باهوشی
اگه بتونی اینو درست کنی خیلی باهوشی
طول کوتاهترین نوار به عرض یک واحد، برای ساختن یک مکعب، برابر 7 واحد می باشد. آیا می توانید این نوار را به یک مکعب تبدیل کنید؟
 

 

 

 

 

 

 
پاسخ تست هوش "ساخت مکعب با یک نوار!"  
 
منبع:jamnews.ir

مشاهده همه ی 1 نظر