هر روز!
هر روز!

اگه میتونی بگو ! (2) اگه میتونی بگو ! (2)

اگه میتونی بگو ! (2) 
 اگه میتونی بگو ! (2)

اگه میتونی بگو ! (2)
اگه میتونی بگو ! (2)
3 بار بگو :
سه سیر سر شیر سه شیشه شیر!
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
5 بار بگو :
لای رولت رنده ی لیمو رفته
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :
چه ژست زشتی
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
حالا ۳ بار تکرار کن :
دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
5 بار سریع بگو :
سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
سریع اینم ۳ مرتبه تکرار کن :
لیره رو لوله لوله رو لیره
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
این جمله رو ۵ بار تکرار کن :
ششلیک شنسل شنسل ششلیک
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
3 بار پشت سر هم بگو :
سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
این جمله رو ۵ بار تکرار کن :
کانال کولر تالار تونل
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن :
قوری گل قرمزی
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
ننه حسن حسن هستن ، نه ننه حسن نیستن ، حسن نیستن ، حسن نیستن کجا هستن حسن هستن خونه نیستن
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
6 بار بگو
تره و ترب و ترخون – ترد و تند و تلخه
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
5 با بگو پشتی پستچی کدپستی
 
*******تکرار جملات سخت*******
 
3 بار بگو شیش سیخ شیشلیک سیخی 6 هزار
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید