هر روز!
هر روز!

ایجاد پوشه ها در خط فرمان ویندوز : ایجاد پوشه

ایجاد پوشه ها در خط فرمان ویندوز : ایجاد پوشه

ایجاد پوشه ها در خط فرمان ویندوز
: ایجاد پوشه ها در خط فرمان ویندوز
ایجاد پوشه ها در خط فرمان ویندوز

به گزارش : فرمان ایجاد پوشه با نام های دلخواه در ویندوز
 
ایجاد پوشه جدید در ویندوز، از ساده ترین و ابتدایی ترین کارهایی است که

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید