هر روز!
هر روز!

این ترس ها سلامت شما را به خطر می اندازند

این ترس ها سلامت شما را به خطر می اندازند

این ترس ها سلامت شما را به خطر می اندازند
انواع ترس که بر سلامت روان تاثیر می گذارد
به گزارش : مجله تو زیبایی : ترس ازبارزترین احساسات انسان است وهیچ فردی نیست که آن را تجربه نکرده باشد.ترس طبیعی نشانه خوبی برای سلامت روان محسوب می شود،اما وقتی این ترس ازحدخود تجاوزکند به ترس مرضی تبدیل می شود که بر همه افراد تاثیرندارد، یعنی عده خاصی آن را تجربه میکنند. بنابراین این ترس یک بیماریست که سلامت روان را تهدید میکند واصطلاحا “فوبیا“نامیده می شودوغالبا دربعضی موارد نشانه های عجیبی داردکه بیمارآن رابه شکل احساسات ناخوشایندتجربه می کندوعوارض جسمی مثل عرق کردن،نگاه به اطراف ودلشوره رابه همراه دارد. بنابراین ترس مرضی برسلامت روان وهمچنین سلامت تمام بدن تاثیرسوء دارد.
این ترس ها سلامت شما را به خطر می اندازند : این ترس ها سلامت شما را به خطر می اندازند
: این ترس ها سلامت شما را به خطر می اندازند
انواع بسیاری ازترس وجودداردکه درمان آنها باهم متفاوت است همان طورکه عوارض وتاثیرآن برسلامت روان متفاوت است.
درسطرهای بعدبامعروف ترین این ترس هاوانواعشان وهمچنین راه های درمان آن ها آشنامی شویم.
۱٫ترس از ارتفاع

ترس ازارتفاع یکی ازانواع ترس است که بسیارشایع بوده واین شکل ازترس برسلامت روان تاثیرمنفی داردمخصوصا افرادی که کارشان به طورطبیعی ایجاب می کندکه درمکان های مرتفع باشند.دراین زمان این افرادازحجم زیادعوارض ترس برسلامت روان
خودوناتوانی دررسیدن به اهدافشان احساس شکست می کنند.این ترس هنگام بالا رفتن ازپله ها ویاایستادن برمکان های مرتفع بروز
می کندوفردبیمارنمی تواندبه پایین نگاه کندوحس می کند درحال سقوط است.
۲.ترس از پرواز

همیشه کسی که تجربه بدی ازپروازیاهواپیماداشته باشد به این نوع از ترس یافوبیای پروازدچارنمی شود اما غالبا فردی که تجربه تلخی ازپروازداردازسوارشدن به هواپیمااحساس ترس و اضطراب شدیدمی کندتاجایی که فردبیمارازدیدن تصویرحادثه هواپیما از تلویزیون نیز احساس وحشت می کند.این نوع ترس جدا ازتاثیرات سویی که برسلامت روان داردبه روان درمانی نیازمنداست تا فرد از آن رهایی یابد.
۳.ترس از خون
این ترس به دودسته تقسیم میشود،ترس ازمشاهده خون به صورت کلی وترس ازتزریق آمپول.این نوع ترس “تریپانوفوبیا”نامیده
می شودوفردمعمولاهنگام مشاهده خون یاهنگام معاینات پزشکی و یا تزریق آمپول به حالتی ازاغمادچارمی شود.این شکل ازترس و وحشت تاجایی بر سلامت روان تاثیر دارد که بیمارقادر به دیدن بیمارستان یا پزشکان نخواهدبود.
۴٫ترس از آب
ترس ازآب ازپرخطرترین انواع ترس به شمارمی رودکه “هیدروفوبیا“نامیده می شود،دراین ترس بیمار تجربه تلخی از آب دارد، مثل تجربه غرق شدن وبه سختی نجات یافتن ویاغرق شدن یکی ازنزدیکان ویادوستان.
درکنارتاثیراین حوادث برروان این امرموجب ترس ازشنا کردن نیزمی شود اما با این حال بیمار برای استحمام و نوشیدن آب مجبوراست
حالت ترس ووحشتی که آب برایش ایجاد می کندتحمل کند به همین علت ازدرمان این بیماری نمی توان کوتاهی کرد چون به شدت بر زندگی بیمار تاثیر گذاراست.
ترس مرضی برای درمان به روانپزشک نیازداردچون معالجه آن به دودسته تقسیم می شود:
۱-مصرف بعضی داروها که شدت ترس ووحشت راکم می کند۲-روان درمانی برای رهایی ارتاثیرات منفی خاطره ای که منجربه ترس می شود.
 
مطلب اختصاصی سایت تو زیبایی
مترجم : فرنوش خسروان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید