ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

 لینک
ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

ای عشق مرا به شطّ خون خواهی بُرد

چون قیس به وادی جنون خواهی بُرد

فرهاد صفت در آرزویی شیرین

دنبال خودت به بیستون خواهی بُرد

مشاهده همه ی 5 نظر
حامد
مازندران - قائم شهر
913 پست
HAMED_FEDERiCO_SALVATORE
HAMED_FEDERiCO_SALVATORE
حامد : میتوان از قصه فرهاداین رابرگرفت....
مرد اگرعاشق شودکوهی نمی ماند دگر....!