مکان یار
مکان یار

بازار فردوسی ۲ خراسان رضوی آدرس: ایران - خراسان رضوی

بازار فردوسی ۲ خراسان رضوی
آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد خیابان دکتر مفتح، نبش مفتح ۴۰

چهار طبقه بازار و هفت طبقه پارکینگ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید