هر روز!
هر روز!

بازگشایی پایگاه فضایی «کندی» آمریکا, به گزارش شریان نیوز،یک هفته

بازگشایی پایگاه فضایی «کندی» آمریکا,
به گزارش شریان نیوز،یک هفته پس از تعطیلی "مرکز فضایی کندی"(KSC) به خاطر طوفان ایرما، این پایگاه امروز بازگشایی می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید