مطالب جالب!
مطالب جالب!

بازیابی سیستم برای بازگردانی کامپیوتر(System Restore)مراحل زیرراانجام دهید: 1.مسیرزیرر

بازیابی سیستم
برای بازگردانی کامپیوتر(System Restore)مراحل زیرراانجام دهید:
1.مسیرزیرراطی کنید:Stert>All programs>Accessories>System tools>System Restore 2.مطمئن شویددکمه Restore my computer to an Earlier time علامت زده شده.روی Next کلیک کنید. 3.ازتقویم تاریخی راکه می خواهیدکامپیوتربه آن زمان برگرددانتخاب کنید.سپس روی Next کلیک کنید. 4.تمام برنامه های بازراببندیدو Next رابزنید،سیستم فعالیت خودراآغازمی کندوسیستم رادوباره راه اندازی می کند. 5.روی Ok کلیک کنیدتاSystem Restore بسته شود.
توجه داشته باشیدنقاط بازیابی راتاچندین هفته فعال نگه می دارد،بسته به این که جقدرفضابه آن اختصاص دهید. بازیابی سیستمتان فقط درموردفایل های سیستمی می باشدوتاثیری روی فایل های داده ای واطلاعاتی تان ندارد. پس ، پس ازانجام کار هر فایلی تغییرپیدانمی کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید