هر روز!
هر روز!

بازیافت قوطی های خالی فلزی بازیافت قوطی های خالی فلزی

بازیافت قوطی های خالی فلزی 
 بازیافت قوطی های خالی فلزی

بازیافت قوطی های خالی فلزی
بازیافت قوطی های خالی فلزی
یک ایده دیگر برای استفاده از قوطی های خالی فلزی ...

قوطی ها را با رنگ دلخواهتان رنگ بزنید .

یک تکه چوب به بلندی قوطی ها و عرض سه قوطی فلزی را رنگ بزنید و بگذارید خشک شود.

قسمت بالای قوطی ها را سوراخ کنید.

روی چوب را هم در سه نقطه اتصال با قوطی ها سوراخ کنید.

قوطی ها را با پیچ یا میخ روی تکه چوب متصل کنید.

اینجوری!
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید