هر روز!
هر روز!

بازی محلی گردو، شکستم بازی محلی گردو، شکستم : بازی

بازی محلی گردو، شکستم 
 بازی محلی گردو، شکستم : بازی

بازی محلی گردو، شکستم
بازی محلی گردو، شکستم : بازی محلی گردو، شکستم
: بازی محلی گردو، شکستم
یران :بازی گردو، شکستم  مقدمه ای برای شروع بازی های دیگر است
 
بنا به گزارش : این بازی در واقع مقدمه ای برای شروع بازی های دیگر است. برای تعیین سرگروه یا جای ایستادن هر گروه یا گروهی که باید بازی را شروع کند یا در بازی «وسطی» برای تعیین گروه وسط، بچه ها اول این بازی را می کنند. دو نقطه را با فاصله ای انتخاب می کنند. دو نفر نماینده ی هر گروه در نقاط این طرف و آن طرف قرار می گیرند.
یکی، در حالی که پای راست را در جلوی شست پای چپ گذاشته است، از یک طرف شروع می کند و می گوید: گردو! دومی با انجام همین کار می گوید: شکستم. هر کس هنگام انجام این کار، یعنی در "گردو" گفتن یا در "شکستم" گفتن،پایش روی پای دیگری برود، گردو را شکسته و برنده است و گروه او بازی را شروع می کند.
کودکان و تماشاچیان هم شعر می خوانند و هیجان های خود را تخلیه  می کنند:
گردو با پا می شکنم / چه بی صدا می شکنم
منبع:hamshahrionline.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید