هر روز!
هر روز!

بالاخره کپی رایت حرامه یا حلال؟! اگر با تکثیر، کپی

بالاخره کپی رایت حرامه یا حلال؟! اگر با تکثیر، کپی

بالاخره کپی رایت حرامه یا حلال؟!
اگر با تکثیر، کپی و نسخه برداری از یک اثر علمی، هنری، صنعتی و مانند آن حقی از فرد و یا افراد ضایع شود و یا تعدی از قانون داخلی و یا مخالفتی با قرارداد بین المللی صورت پذیرد آن تکثیر و نسخه برداری ممنوع و حرام خواهد بود؛ اما اگر به گونه ای باشد که نه حقی ضایع گردد و نه مخالفتی با قانون و قرارداد رخ دهد؛ ادامه مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید