مکان یار
مکان یار

بام سمنان آدرس: ایران - سمنان - سمنان شهرک روزیه، جاده

بام سمنان آدرس: ایران - سمنان - سمنان شهرک روزیه، جاده

بام سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان شهرک روزیه، جاده سلامتی

در شهرک روزیه سمنان جاده ی سلامتی وجود دارد که انتهای این جاده پس از حدود ۶ کیلومتر به بام سمنان منتهی میشود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید